ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OSOBNÍ ÚDAJE

Zákazník bere na vědomí, že OCEÁN PRO zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne OCEÁN PRO v souvislosti s jednáním o smlouvě o službách či jiné smlouvě mezi zákazníkem a OCEÁN PRO, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které OCEÁN PRO shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním.
Pokud zákazník sdělí OCEÁN PRO informace týkající se jeho
zdravotního stavu, bere na vědomí a uzavřením smlouvy s OCEÁN PRO výslovně souhlasí s tím, že OCEÁN PRO bude takové citlivé osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto článkem.
OCEÁN PRO při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout OCEÁN PRO své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné.
Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o realizaci služeb či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem a OCEÁN PRO.
OCEÁN PRO bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.
Osobní údaje zákazníka bude OCEÁN PRO zpracovávat pouze k následujícím účelům: a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících  b) GDPR; c) ochrana práv a právem chráněných zájmů OCEÁN PRO, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků OCEÁN PRO na základě GDPR; d) dodržení právní povinnosti
OCEÁN PRO stanovené obecně závazným právním předpisem e) GDPR (např. povinnost OCEÁN PRO uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a f) marketingové a obchodní účely g) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu OCEÁN PRO. Zpracování pro marketingové a obchodní účely.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
Zákazník, který vyjádří nesouhlas se zpracováním osobních údajů, budou tyto údaje, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.
OCEÁN PRO bude v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující kategorie příjemců: a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován; b) poskytovatel služeb letecké přepravy; c) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza;
d) poskytovatel dalších služeb, které si zákazník objednal.
Zákazník bere na vědomí, že OCEÁN PRO může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
Při zpracování osobních údajů bude docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí, ve kterých si zákazník objednal ubytování či poskytnutí jiné služby. OCEÁN PRO vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si objedná pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, ve vztahu, ke které neexistuje rozhodnutí Evropské komise podle čl. 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje předány do dané třetí země příslušnému správci. Uzavřením smlouvy s OCEÁN PRO zákazník výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány i v případě, že nejsou poskytovány vhodné záruky podle čl. 46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou a odpovídající ochranu předávaných osobních údajů.  Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od OCEÁN PRO přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz
(za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: oceanprocz@gmail.com. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na OCEÁN PRO s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, OCEÁN PRO neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Objednávkou služby a případně uzavřením smlouvy mezi zákazníkem
a OCEÁN PRO, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout OCEÁN PRO její osobní údaje a že tato osoba byla seznámena s informacemi o zpracování jejích osobních údajů podle tohoto článku.

Vážení klienti,v souladu s článkem 6. odst. 1. bod c) a e) Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES respektive Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), osobní údaje se mohou shromažďovat za zákonným účelem zpracování, a to kvůli respektování právních závazků vedoucího zpracování, jakož i kvůli provedení úkolů veřejného zájmu nebo při provedení služební kompetence vedoucího zpracování ve smyslu povinnosti umožnění přístupu k údajům.

Platnými předpisy Chorvatské republiky je stanoveno, že poskytovatel ubytovacích služeb v pohostinském objektu registrovanémpro poskytování ubytovacích služeb (respektive turistická agentura, která je k tomu kompetentní ze strany poskytovatele takové služby) je povinen shromáždit a zanést do systému přihlášení a odhlášení turistů eVisitor následující osobní údaje osob, které využívají ubytovací službu (host/turista):


1. Příjmení a jméno

2. Místo, stát a datum narození

3. Občanství

4. Druh a číslo identifikačního dokumentu

5. Bydliště (místo pobytu) a adresa

6. Datum a čas příjezdu, respektive odjezdu z objektu

7. Pohlaví

8. Důvod pro osvobození od placení pobytové taxy respektive pro snížení placení pobytové taxy.


Předmětné údaje se shromažďují poskytovatelem ubytovacích služeb a zpracovávají se poskytovatelem ubytovacích služeb v pohostinském objektu, turistických sdruženích a institucích veřejné správy Chorvatské republiky k následujícím zákonným účelům:


1. sledování splnění povinnosti přihlášení a odhlášení turistů osobou, která je povinna přihlašovat a odhlašovat (poskytovatelem ubytovacích služeb) na základě Zákona o pobytové taxe (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) a Vyhlášky o způsobu vedení seznamu hostů a o formě a obsahu formuláře přihlášení turistů turistickému sdružení (NN126/15);


2. evidence, vyúčtování a úhrady pobytové taxy na základě Zákona o pobytové taxe (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 a30/14) i Zákona o celní službě (NN 68/13, 30/14 i 115/16)


3. vedení knih nebo seznamu hostů poskytovatelem ubytovacích služeb a kontrola provedení uvedené povinnosti inspekcí, která se vede na základě Zákona o pohostinské činnosti (85/15 i 121/16) a Zákona o turistické inspekci (NN19/14)


4. přihlášení cizinců Ministerstvu vnitra a sledování provedení uvedené povinnosti inspekcí na základě Zákona o cizincích (NN 130/11, 74/13 i 69/17) a Zákona o policejní práci a pravomocech (NN76/09 i 92/14)


5. vedení seznamu turistů turistickými sdruženími a statistického zpracování na základě zákona o pobytové taxe (NN152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) a Zákona o turistických sdruženích a propagaci chorvatského cestovního ruchu (NN152/08)


6. dozor nad podnikáním poskytovatele ubytovacích služeb v části, která se vztahuje na zákonnost provádění činnosti respektive poskytování registrovaných služeb a respektování daňových a dalších předpisů o veřejných odvodech na základě Zákona o celní službě (NN 68/13, 30/14 i 115/16), Všeobecného daňového zákona (NN 115/16) a Zákona o inspekci dopravního provozu a cest (NN 22/14).


V souladu s článkem 6. Vyhlášky o způsobu vedení turistů a o formě a obsahu formuláře přihlášení turistů turistickému sdružení se získané osobní údaje archivují po dobu 10 let.


Vzhledem k tomu, že je článkem 5. odstavcem 4. Vyhlášky o způsobu vedení seznamu hostů a o formě a obsahu formuláře přihlášení turistů turistickému sdružení předepsáno, že se údaje do přihlášení a odhlášení turistů zapisují na základě údajů z osobního dokladu respektive z cestovního nebo jiného dokladu totožnosti, host/turista je povinen poskytovateli ubytovacích služeb dát k nahlédnutí takový dokument a poskytnout mu všechny další informace, které jsou potřebné pro zápis údajů a nejsou obsaženy v tomto dokumentu.

Děkujeme za pochopení.