ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Zákazník bere na vědomí, že OCEÁN PRO zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne OCEÁN PRO v souvislosti s jednáním o smlouvě o službách či jiné smlouvě mezi zákazníkem a OCEÁN PRO, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které OCEÁN PRO shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním.
Pokud zákazník sdělí OCEÁN PRO informace týkající se jeho
zdravotního stavu, bere na vědomí a uzavřením smlouvy s OCEÁN PRO výslovně souhlasí s tím, že OCEÁN PRO bude takové citlivé osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto článkem.
OCEÁN PRO při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout OCEÁN PRO své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné.
Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o realizaci služeb či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem a OCEÁN PRO.
OCEÁN PRO bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.
Osobní údaje zákazníka bude OCEÁN PRO zpracovávat pouze k následujícím účelům: a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících  b) GDPR; c) ochrana práv a právem chráněných zájmů OCEÁN PRO, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků OCEÁN PRO na základě GDPR; d) dodržení právní povinnosti
OCEÁN PRO stanovené obecně závazným právním předpisem e) GDPR (např. povinnost OCEÁN PRO uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a f) marketingové a obchodní účely g) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu OCEÁN PRO. Zpracování pro marketingové a obchodní účely.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
Zákazník, který vyjádří nesouhlas se zpracováním osobních údajů, budou tyto údaje, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.
OCEÁN PRO bude v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující kategorie příjemců: a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován; b) poskytovatel služeb letecké přepravy; c) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza;
d) poskytovatel dalších služeb, které si zákazník objednal.
Zákazník bere na vědomí, že OCEÁN PRO může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
Při zpracování osobních údajů bude docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí, ve kterých si zákazník objednal ubytování či poskytnutí jiné služby. OCEÁN PRO vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si objedná pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, ve vztahu, ke které neexistuje rozhodnutí Evropské komise podle čl. 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje předány do dané třetí země příslušnému správci. Uzavřením smlouvy s OCEÁN PRO zákazník výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány i v případě, že nejsou poskytovány vhodné záruky podle čl. 46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou a odpovídající ochranu předávaných osobních údajů.  Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od OCEÁN PRO přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz
(za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: oceanprocz@gmail.com. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na OCEÁN PRO s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, OCEÁN PRO neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Objednávkou služby a případně uzavřením smlouvy mezi zákazníkem
a OCEÁN PRO, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout OCEÁN PRO její osobní údaje a že tato osoba byla seznámena s informacemi o zpracování jejích osobních údajů podle tohoto článku.