VŠE OHLEDNĚ OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Získávání osobních údajů

kvůli evidenci v systému eVisitor

Vážení hosté,v souladu s článkem 6. odst. 1. bod c) a e) Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES respektive Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), osobní údaje se mohou shromažďovat za zákonným účelem zpracování, a to kvůli respektování právních závazků vedoucího zpracování, jakož i kvůli provedení úkolů veřejného zájmu nebo při provedení služební kompetence vedoucího zpracování ve smyslu povinnosti umožnění přístupu k údajům.

Platnými předpisy Chorvatské republiky je stanoveno, že poskytovatel ubytovacích služeb v pohostinském objektu registrovanémpro poskytování ubytovacích služeb (respektive turistická agentura, která je k tomu kompetentní ze strany poskytovatele takové služby) je povinen shromáždit a zanést do systému přihlášení a odhlášení turistů eVisitor následující osobní údaje osob, které využívají ubytovací službu (host/turista):


1. Příjmení a jméno

2. Místo, stát a datum narození

3. Občanství

4. Druh a číslo identifikačního dokumentu

5. Bydliště (místo pobytu) a adresa

6. Datum a čas příjezdu, respektive odjezdu z objektu

7. Pohlaví

8. Důvod pro osvobození od placení pobytové taxy respektive pro snížení placení pobytové taxy.


Předmětné údaje se shromažďují poskytovatelem ubytovacích služeb a zpracovávají se poskytovatelem ubytovacích služeb v pohostinském objektu, turistických sdruženích a institucích veřejné správy Chorvatské republiky k následujícím zákonným účelům:


1. sledování splnění povinnosti přihlášení a odhlášení turistů osobou, která je povinna přihlašovat a odhlašovat (poskytovatelem ubytovacích služeb) na základě Zákona o pobytové taxe (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) a Vyhlášky o způsobu vedení seznamu hostů a o formě a obsahu formuláře přihlášení turistů turistickému sdružení (NN126/15);


2. evidence, vyúčtování a úhrady pobytové taxy na základě Zákona o pobytové taxe (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 a30/14) i Zákona o celní službě (NN 68/13, 30/14 i 115/16)


3. vedení knih nebo seznamu hostů poskytovatelem ubytovacích služeb a kontrola provedení uvedené povinnosti inspekcí, která se vede na základě Zákona o pohostinské činnosti (85/15 i 121/16) a Zákona o turistické inspekci (NN19/14)


4. přihlášení cizinců Ministerstvu vnitra a sledování provedení uvedené povinnosti inspekcí na základě Zákona o cizincích (NN 130/11, 74/13 i 69/17) a Zákona o policejní práci a pravomocech (NN76/09 i 92/14)


5. vedení seznamu turistů turistickými sdruženími a statistického zpracování na základě zákona o pobytové taxe (NN152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) a Zákona o turistických sdruženích a propagaci chorvatského cestovního ruchu (NN152/08)


6. dozor nad podnikáním poskytovatele ubytovacích služeb v části, která se vztahuje na zákonnost provádění činnosti respektive poskytování registrovaných služeb a respektování daňových a dalších předpisů o veřejných odvodech na základě Zákona o celní službě (NN 68/13, 30/14 i 115/16), Všeobecného daňového zákona (NN 115/16) a Zákona o inspekci dopravního provozu a cest (NN 22/14).


V souladu s článkem 6. Vyhlášky o způsobu vedení turistů a o formě a obsahu formuláře přihlášení turistů turistickému sdružení se získané osobní údaje archivují po dobu 10 let.


Vzhledem k tomu, že je článkem 5. odstavcem 4. Vyhlášky o způsobu vedení seznamu hostů a o formě a obsahu formuláře přihlášení turistů turistickému sdružení předepsáno, že se údaje do přihlášení a odhlášení turistů zapisují na základě údajů z osobního dokladu respektive z cestovního nebo jiného dokladu totožnosti, host/turista je povinen poskytovateli ubytovacích služeb dát k nahlédnutí takový dokument a poskytnout mu všechny další informace, které jsou potřebné pro zápis údajů a nejsou obsaženy v tomto dokumentu.

Děkujeme za pochopení.